Phần mềm quản lý sản xuất: Đối với doanh nghiệp sản xuất, việc tổ chức quản lý sản xuất tốt là vấn đề rất quan trọng nhưng rất nan giải. Tổ chức quản lý sản xuất tốt sẽ giúp kiểm soát chi phí phí, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời có thể chủ động được nguồn lực (nguyên liệu, nhân công,…) và thời gian sản xuất.

Quản lý sản xuất

Quản lý lịch sản xuất:

 • Lịch thực hiện Kế hoạch sản xuất (Kế hoạch SX con/Đơn hàng/…).


 • Lịch sản xuất của Tổ/Phân xưởng.


 • Lịch thực hiện Lệnh sản xuất.


 • Lịch chạy máy, phân ca.

icon_arrowHệ thống sẽ hiện cảnh báo khi Lịch sản xuất đến hạn, quá hạn hoàn thành.

Quản lý quy trình sản xuất:

Quản lý đầy đủ tất cả các bước trong quy trình sản xuất (xem lưu đồ).

 • Nhu cầu sản xuất: Nhu cầu sản xuất có thể là từ:

 • Kế hoạch sản xuất
 • Kế hoạch kinh doanh
 • Đơn hàng (khách đặt)

 • Xây dựng Định mức sản xuất (nếu sản phẩm mới).


 • Hoạch định nhu cầu Nguyên liệu.


 • Hoạch định nhu cầu Sản xuất.


 • Yêu cầu sản xuất (tự sản xuất) hoặc Yêu cầu gia công (gửi gia công ngoài).


 • Lệnh sản xuất (tự sản xuất) hoặc Lệnh gia công (gửi gia công ngoài).


 • Thống kê sản xuất:

 • Xuất nguyên liệu
 • Báo cáo sản xuất

-  Sản phẩm.

-  Phế phẩm, phế liệu.

-  Nguyên liệu đã sử dụng.

 • Nhập lại nguyên liệu thừa/Chuyển nguyên liệu dư cho Lệnh sản xuất khác.

 • Hoàn thành và đóng lệnh: Mỗi lệnh sản xuất, sau khi hoàn thành (SX xong hoặc ngưng giữa chừng) phải tiến hành tổng kết, kiểm tra và đóng để xác nhận hoàn thành.

Quản lý Kế hoạch sản xuất:

Tùy doanh nghiệp, mà kế hoạch sản xuất có thể do Bộ phận sản xuất lập ra, hoặc chạy theo Kế hoạch kinh doanh hoặc chạy theo Đơn hàng (khách đặt)


 • Kế hoạch sản xuất tổng thể (Năm/Quý/Tháng/Tuần): Nhập và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất từng giai đoạn (kỳ).


 • Kế hoạch kinh doanh (Năm/Quý/Tháng/Tuần): Xây dựng và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất dựa vào Kế hoạch kinh doanh.


 • Đơn hàng (khách đặt): Thường áp dụng ở doanh nghiệp sản xuất theo Đơn đặt hàng của khách, mặt hàng thay đổi thường xuyên tùy nhu cầu khách đặt, không thể lên kế hoạch sản xuất trước được. Có Đơn hàng nào, lên kế hoạch sản xuất cho đơn hàng đó.

Hoạch định sản xuất:

 • Thiết lập Định mức sản xuất: Cho phép xây dựng định mức đa cấp (mỗi cấp là 1 công đoạn sản xuất) theo đúng quy trình sản xuất.

 • Định mức nguyên liệu
 • Định mức tỉ lệ phế liệu
 • Định mức chi phí sản xuất

 • Hoạch định nhu cầu Nguyên liệu: Dựa vào nhu cầu sản xuất, tính lượng nguyên liệu cần dùng, so sánh tồn kho sẵn sàng –> Tính ra lượng nguyên liệu còn thiếu cần mua bổ sung.


 • Hoạch định nhu cầu Sản xuất: Dựa vào nhu cầu sản phẩm cần sản xuất, tính lượng sản phẩm cần sản xuất của từng công đoạn, kiểm tra lượng sản phẩm hiện tồn kho của từng công đoạn –> Tính được lượng sản phẩm cần sản xuất của từng công đoạn.

Quản lý chất lượng:


 • Kiểm soát tỉ lệ phế, thứ phẩm chi tiết theo từng Lệnh sản xuất, Đơn hàng.


 • Đánh giá và xử lý sản phẩm không phù hợp.


 • Kết hợp với phân hệ Đánh giá KPI (Junsky.HRM) để đánh giá chỉ tiêu KPI của từng nhân viên.